Company FEMONT s.r.o., 361 Voderady, 919 42, Slovensko, IČO: 35 803 398, DIČ: 2020282022, Obchodný register Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 12590/T, ako prevádzkovateľ (ďalej len “prevádzkovateľ”) garantuje bezpečnosť a ochranu zverených osobných údajov v plnom súlade s nariadením Európskeho parmalentu a Rady č. (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len “GDPR”) a so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien.

Zabezpečenie webstránky

Webstránka femont.sk používa  šifrované pripojenie SSL pri akomkoľvek pripojení užívateľa,  ktoré nepripúšťa prístup tretích osôb k prenášaným údajom. Taktiež zabraňuje tretím osobám pozmeňovanie týchto údajov. Databáza prevádzkovateľa je chránená a šifrovaná v súlade s najmodernejšími technickými štandardmi.

Kontaktné údaje

Pri návšteve web stránky  tomarco.sk a jej ďalšom užívaní môže návštevník kontaktovať prevádzkovateľa a poskytnúť mu svoje osobné údaje na účely spätného kontaktovania.
Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Právnym základom spracúvania údajov poskytnutých užívateľom je v takomto prípade oprávnený záujem prevádzkovateľa kontaktovať užívateľa a poskytnúť prípadné odpovede alebo poradenstvo.
Osobné údaje, ktoré môže užívateľ poskytnúť prevádzkovateľovi sú:
– meno a priezvisko
– emailová adresa
– telefónne číslo
– spoločnosť (názov, adresa, kontaktné informácie)

Účel

Osobné údaje slúžia na spätný kontakt užívateľa. Osobné údaje budú spracúvané len na obdobie, ktoré je potrebné na komunikáciu s užívateľom.

Správnosť

Dobrovoľným poskytnutím osobných údajov užívateľ prehlasuje, že poskytnuté údaje sú správne, pravdivé a aktuálne.

Newsletter

Užívateľ pri svojej návšteve a ďalšom používaní webových stránok tomarco.sk môže prevádzkovateľovi poskytnúť svoje osobné údaje.
Ak má užívateľ záujem o zasielanie newsletteru, môže webovej stránke tomarco. sk poskytnúť  pri dobrovoľnej registrácii e mailovú adresu , z ktorej možno určiť totožnosť alebo vyplní dobrovoľný formulár, na základe ktorého mu bude newsletter zasielaný.
Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Nevyhnutnou podmienkou spracúvania osobných údajov užívateľa prevádzkovateľom na účel zasielania newsletteru je udelenie súhlasu užívateľa so spracúvaním osobných údajov v nevyhnutnom rozsahu a zasielanie marketingových správ, pričom tento súhlas je jediným právnym základom spracúvania údajov poskytnutých užívateľom (emailovej adresy).
Užívateľ musí vyjadriť svoj súhlas so spracovaním a uchovávaním osobných údajov, ktoré slúžia na zabezpečenie oprávnenia prevádzkovateľa, ktorý bude osobné údaje spracovávať v rozsahu nevyhnutnom pre dosiahnutie účelu stanoveného v tomto článku.

Trvanie súhlasu

Súhlas užívateľa podľa predošlého odseku nadobúda platnoť okamihom dobrovoľného poskytnutia súhlasu zaškrtnutím príslušného políčka v online formulári a trvá po dobu piatich rokov alebo do odvolania súhlasu užívateľom. Prevádzkovateľ má právo spracúvať poskytnutú údaje počas trvania súhlasu.

Správnosť

Užívateľ prehlasuje, že nám poskytnuté osobné údaje sú správneš, pravdivé a aktuálne.  V prípade poskytnutia nesprávnych, nepravdivých alebo neaktuálnych údajov, nezodpovedá za chyby, ktoré vznikli.
Dobrovoľným poskytnutím osobných údajov užívateľ prehlasuje, že poskytnuté údaje sú správne, pravidvé a aktuálne, v opačnom prípade zdpovedá za prípadnú škodu, ktorú uvedením nesprávnych, nepravdivých alebo naktuálnych údajov môže prevádzkovateľovi spôsobiť. Užívateľ je povinný nahlásiť prevádzkovateľovi akúkoľvek zmenu svojich poskytnutých osobných údajov.
Prenos údajov a automatizované rozhodovanie. Osobné údaje uživateľa nebudú zverejeneé ani poskytnuté tretím osobám, nebudú prenášané do krajín mimo Európskej únie, ani na základe nich prevádzkovateľ nebude automatizovaným spôsobom príjmať rozhodnutia dôležité pre užívateľa.
Poučenie o právach dotknutej osobny. Poráva užívatľa v súvislosti s ochranou osobnžch údajov upravujú najmä ustanovenia článkov 12 až 22 GDPR, v znení neskorších zmien.

Ako užívateľ máte najmä právo na základe písomnej alebo emailovej žiadosti adresovanej prevádzkovateľovi (email: femont@femontsk.com) požadovať:

  1. potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o Vás spracúvané, prístup k Vašim osobným údajom a informáciám o nich, ako aj opravu týchto údajov
  2. obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov, najmä ak sú nesprávne,
  3. vymazanie Vašich osobných údajov, najmä ak pominul účel ich spracúvania alebo ste odvolali súhlas so spracúvaním
  4. prenesenie Vašich osobných údajov inému prevádzkovateľovi v štrukturovaniej a strojovo čitateľnej podobe

Rovnako máte právo písomným oznámením alebo emailom:

  1. kedykoľvek odovolať Váš súhlas so spracúvaním osobných údajov, s účinnoťou odo dňa doručenia oznámenia, ak sa spracúvanie osobných údajov vykonáva na základe súhlasu, prčom záonnosť spracúvania pred doručením oznámenia o odvolaní súhlasu bude zachovaná,
  2. ak sa spracúvanie osobných údajov nevykonáva na základe Vášho súhlasu, namietať proti spracúvaniu z dôvodov týkajúcich sa Vašej osobnej situáie alebo ak máte podozrenie, že sa údaje spracúvajú nezákonne.

Máte tiež právo podať Uradu na ochranu osobnžch údajov, ako dozornému orgánu pre Slovenskú republiku, sťažnosť alebo podnet na prešetrenie spracúvania Vašich osobných údajov.

Práva užívateľa a/alebo šlena môžu byť obmedzené, ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného predpisu, ich uplatnením by bola porušená ochrana užívateľa alebo by boli porušené práva a slobody iných dotknutých osôb.

Súbory cookies

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality, ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Je to bežná prax väčšiny veľkých webových lokalít.

Čo sú súbory cookies?

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.
Jednotlivé cookies majú rôznu dobu “trvanlivosti” (rôznu dobu uloženia na vašom zariadení). Niektoré cookies sa vymažú v momente, keď zavriete svoj internetový prehliadač, iné zostávajú uložené vo vašom zariadení aj po tom, ako prehliadač zatvoríte.

Ako a prečo používame súbory cookies?

Naše webstránky používajú súbory cookies na zapamätanie si používateľských nastavení, pre lepšie prispôsobenie reklám, záujmom návštevníkov a pre nevyhnutnú funkcionalitu webstránok.
Umožňujú nám zapamätať si vaše úkony a preferencie v priehebu určitého časového obdobia. Preto, aby ste ich nemuseli opakovane zadávať vždy, keď sa vrátite na webovú stránku alebo prechádzate z jednej webovej stránky na druhú.
Taktiež nám pomáhajú lepšie pochopiť, čo je pre vás na našich stránkach  relevantné. Cookies používame preto, aby sme zlepšili váš užívateľský zážitok.

Ako kontrolovať súbory cookies

Súbory cookies môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke aboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookies uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.

Aké cookies používame?

  • Funkčné a technické cookies
  • Analytické cookies
  • Marketingové a reklamné cookies

Marketingové a reklamné cookies požívame na to, aby sme na našej stránke vedeli zobrazovať obsah, podľa vašich predchádzajúcich preferencií za účelom zobrazovania reklamy na základe vašich záujmov.

Ako odmietnuť používanie súborov cookies

Používanie súborov cookies je možné nastaviť pomocou vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookies automaticky prijíma už vo úvodnom nastavení.

Contact us

Ak by ste mali ku cookies akékoľvek otázky, môžte sa nás opýtať na femont@femontsk.com